Fantic E-Bike

Biker jumping, with a mountain background
FAN.0001.01.02
Retail Price: £8,999.95
FAN.0001.01.04
Retail Price: £8,999.95
FAN.0002.01.02
Retail Price: £6,599.95
FAN.0002.01.04
Retail Price: £6,599.95
FAN.0003.01.02
Retail Price: £5,999.95
FAN.0003.01.04
Retail Price: £5,999.95
FAN.0003.01.06
Retail Price: £5,999.95
FAN.0003.02.02
Retail Price: £5,999.95
FAN.0003.02.04
Retail Price: £5,999.95
FAN.0003.02.06
Retail Price: £5,999.95
FAN.0004.01.02
Retail Price: £5,999.95
FAN.0004.01.04
Retail Price: £5,999.95
FAN.0004.01.06
Retail Price: £5,999.95
FAN.0005.01.02
Retail Price: £4,999.95
FAN.0005.01.04
Retail Price: £4,999.95
FAN.0005.01.06
Retail Price: £4,999.95
FAN.0005.02.02
Retail Price: £4,999.95
FAN.0005.02.04
Retail Price: £4,999.95